Draag bij aan onze ontwikkeling:
geef aan het Elisabeth Weeshuis Museum!

Zoals zoveel culturele instellingen is ook het Elisabeth Weeshuis Museum mede afhankelijk van particuliere bijdragen om een levendig en aantrekkelijk museum te zijn. Zo kunnen we tentoonstellingen en (gezins-)activiteiten alleen dankzij schenkingen organiseren. Met elke gift, groot of klein, toont u uw betrokkenheid bij de verdere groei en ontwikkeling van het museum. En natuurlijk zijn er voor de gulle gevers speciale voordelen.

Periodieke particuliere gift

U geniet het optimale fiscale voordeel wanneer u een periodieke gift doet. Periodieke giften worden middels een vaste en gelijkmatige uitkering voldaan. De fiscale aftrek van een periodieke schenking is niet gebonden aan een minimum of maximum. De wet stelt wel als voorwaarde dat er een schenkingsovereenkomst wordt gesloten die de verplichting inhoudt om gedurende vijf jaar (of meer) jaarlijks een vast bedrag te schenken. Periodieke giften zijn aftrekbaar van uw Box 1-inkomen, ongeacht de hoogte van de gift.

Sinds 2014 hoeft er geen notariële akte meer te worden opgemaakt, maar voldoet een schenkingsovereenkomst. Die sturen wij u graag toe.

Eenmalige particuliere gift

Voor een eenmalige particuliere schenking geldt een minimum en een maximum voor het aftrekbare bedrag. Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen, het tarief waartegen u uw gift kunt aftrekken (42% of 52%) en eventuele andere giften die u in het jaar heeft gedaan.
De drempel is 1% van uw verzamelinkomen en ten minste € 60,-. Het plafond is 10% van uw verzamelinkomen. De verhogingsfactor is 25%, met een maximum van € 1.250,-.

Zakelijke gift

Een zakelijke gift is iets anders dan een sponsorbedrag, waarbij er sprake is van een tegenprestatie. De zakelijke gift kunt u in aftrek brengen op de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor een eenmalige als een periodieke gift. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000,-. De verhogingsfactor is 50%, met een maximum van € 2.500,-. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het voor uw bedrijf geldende tarief (20% of 25%). U moet de gift achteraf schriftelijk kunnen onderbouwen.

Voorbeeld
Stel, iemand zit in het inkomensbelastingtarief van 42% en doet een periodieke jaarlijkse gift van € 100,-, dan mag hij € 125,- in aftrek brengen. De teruggave bedraagt dan 42% van € 125,- oftewel € 52,50. De gift kost de schenker werkelijk € 100,- min € 52,50 dus slechts € 47,50, terwijl het museum er wel € 100,- voor ontvangt. Dat betekent in dit voorbeeld dat van elke euro die iemand wil missen, het museum daar ruim twee keer zoveel beter van wordt. Bij een inkomstenbelastingtarief van 52% is het fiscale voordeel zelfs € 65,- en kost het de schenker maar € 35,-!

Voorbeeld
Uw verzamelinkomen is € 60.000,- en u schenkt eenmalig € 2.500,-. U heeft in het kalenderjaar geen andere giften gedaan. De drempel is € 600,-, het plafond € 6.000,-. Het bedrag dat u kunt aftrekken is dan € 2.500,- x 1,25 (25% verhogingsfactor) – € 600,- (drempel) = € 2.525. Het belastingtarief is 52%, waardoor het fiscale voordeel € 1.313,-. is. Uw eenmalige gift van € 2.500,- kost u netto € 1.187,-.

Voorbeeld
U schenkt jaarlijks € 500,-. Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen is € 750,- (50% verhogingsfactor). Het belastingtarief is 20% of 25%, wat het fiscale voordeel brengt op € 150,- of € 187,50. Uw gift van € 500,- kost het bedrijf dus € 350,- of
€ 312,50 netto per jaar.

Geven is gunstig voor ons en voor u

Steun aan het Elisabeth Weeshuis Museum is fiscaal gunstig voor u als particulier of als bedrijf. Het museum is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (ANBI-status). Dit betekent dat u een gift fiscaal kunt aftrekken. Het museum hoeft voor uw gift geen schenk- of erfbelasting af te dragen.

anbi-300x239

Extra aftrek door verhoging met 25%

Sinds 2012 de Geefwet van kracht. Bepaald is dat de schenker de gift bij de belastingaangifte mag verhogen met 25% en daardoor belastingvoordeel geniet over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Met andere woorden: de belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw Box 1- inkomen, dan u heeft geschonken. Méér schenken kost u dus minder, omdat de overheid een stuk meebetaalt.

Deze extra aftrek geldt voor alle giften aan een culturele ANBI voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. Dit betekent dat u maximaal € 1.250,- per jaar extra in aftrek kunt brengen. Indien u meer dan € 5.000,- per jaar schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Interesse in het doen van een schenking?
Neem contact op met museummedewerker Jesse Krol via 0345-513912 of info@weeshuismuseum.nl